Izithakazelo zakwa Mhlanga, Mhlanga Clan Names, Mhlanga Clan Praises

Want a t-shirt or hoodie with your clans? click here to make your order on Whatsapp

Izithakazelo zakwa Mhlanga, Mhlanga Clan Names, Mhlanga Clan Praises

Mhlanga Khabako
Nina bakwaNkhomo
lekhabako yaboLanga wa
Mkhuhlakhuhla,
wasidvwaba silutfuli,
lowakhwela Lubombo
ngekuhlehletela,
waGabigabi lelingadliwa
ngulabasha,
lelidliwa ngulabadzala
bodvwana,
Jokojokwana,Gasela
lowadvonsela’emakhosi
eNshongweni.
Nine baka Gidzagidza
lowagidza egumeni
lemkhwekati
wesive saNconga naNdzinisa
naMakhunga Ntekati.
Previous Post Next Post