Izaga

Ngezansi izaga nezincazelo zazo.
IsagaIncazelo
Imbila yeswela umsila ngokulayezela∼Ungaze wathemba abanye ukuthi bakwenzele imisebenzi eqondene lawe.
Abantu abayi ngandawonye bengemanzi∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.
Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo∼Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.
Akukho thusi lathetha lilodwa∼Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga.
Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba∼Uma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela.
Akuqhude lasindwa umzwezwe∼Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.
Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo∼Abantu abaphumeleli kanyekanye.
Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe∼Izinto ezinhle ziya kwabangazidingi noma kwabangakwazi ukuzisebenzisa ngendlela okuyiyo.
Ayikho inkomo yobuthongo∼Impumelelo iyasetshenzelwa.
Bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele∼Benza sengathi bayezwana futhi akukho okungangena phakathi kwabo kanti bahubhuza amanga.
Enethunga kayisengeli phansi∼Umnini wento akahlupheki ikhona.
Engakhali ifela embelekweni∼Uma ungazibiki, ukhulume ngenkinga yakho ngeke ubonakale futhi ngeke uzwakale.
Ibhizela labulala indlovu∼Umuntu uyalinyazwa nayinto yena athi ayilutho.
Ikhiwane elihle ligcwala izibungu∼Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi.
Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo∼Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo.
Imiphanda ibulawa izakhelani∼Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu.
Impi isesendeni∼Kuxabele abantu abazalanayo, bandoda nye.
Induku enhle igawulwa ezizweni∼Intombi noma umakoti omuhle umthola kude noma ekuhambeni.
Ingwe idla ngamabala∼Umuntu uzenza yena ukuthi athandeke ngezenzo nangemisebenzi yakhe.
Inja yawaqeda ngolimi∼Kancane kancane koze kulunge.
Inkomo ingazala umuntu∼Ngeke kwenzeke lokho.
Inkonjane iwele enkundleni∼Umuntu oliqili ubhajwe ebuqilini bakhe.
Inkonjane yakhela ngodaka∼Umuntu owenza okuhle kumele abekezele ngisho kunzima angalilahli ithemba.
Intendele ibindwe isidwa∼Ukuhlakanipha kuphelele ezeni.
Intendele iwel'enkundleni∼Inhlanhla izizele.
Into yomuntu umhluzi wempisi∼Ungabothembela entweni yomuntu noma yokwebolekwa.
Inxeba lendoda alihlekwa∼Ungabomhleka umuntu uma esenkingeni noma evelelwa okubi ngoba kusasa kungawe.
Iqaqa alizizwa ukunuka∼Umuntu akasiboni isici noma ububi bakhe.
Isalakutshelwa sibona ngomopho∼Umuntu ongalaleli iziyalo, noma ekhuzwa ubona ngomphumela omubi noma oyingozi.
Isilo siyawafinyeza amazipho∼Umuntu onamandla noma ohlakaniphile ngeke umthole ehamba ezikhukhumeza ngalawomandla nenhlakanipho yakhe.
Kazi iyozala nkomoni∼Kazi kuyokwenzakalani noma umphumela uyoba njani.
Kubambene ingwe nengonyama∼Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.
Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqe∼Uma umuntu esenkingeni ilapho abantu abasizakala khona ngaye.
Libheke uligcine∼Osongela omunye ngokumbulala.
Lixhoshwa libhekile∼Iphutha lenzeka noma uqaphele.
Nalapho kungekho qhude kuyasa∼akusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.
Siyoze sihlangane okhalweni lwezimpungushe∼Usongo, siyoze sitholane la esiyodelisana khona, ngokulwa imvamisa.
Sobohla Manyosi∼Uyophela umbuso.
Ukhamba lufuze imbiza∼Ingane ifuze umzali wayo.
Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa∼Umuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.
Umkhumiso usulingene izintondolo∼Okusele sekulingene abanikazi bakho.
Umthente uhlaba usamila∼Isimilo noma ithalente lomuntu livela esesemncane.
Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze∼Ungazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.
Ungayishayi ingede ngoju∼Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.
Usifumbu ubona uqhaqhazela∼Ubona isici somunye kodwa nawe ube unesakho.
Yinkukhu nempaka∼Ubutha obukhulu lapho abantu bezondelana ukubulalana.
Yimpi yakwamabon'abulawe∼Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.

Ezinye izaga zizokwengezwa kulezi ezingenhla ngokuhamba kwezinsuku, uqhubeke ubheke.

61 comments:

 1. I'm Nkosinathi Pertect Mtiri Nkosi I want learn IZAGA but azikho ezinye

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ezinye izaga zizokwengezwa kulezi ezingenhla ngokuhamba kwezinsuku, uqhubeke ubheke.

   Delete
  2. kusho ukuthini kuthi UMazi wendlela umhambk wayo?

   Delete
 2. kusho ukuthini kuthe akukho sihlahla saguga namagxolo aso

  ReplyDelete
 3. AKEKHO MUNTU OGUGA NOBUHLE BAKHE

  ReplyDelete
 4. cela ukbuza ukuthy kusho ukthin ukbutha intshwaqa

  ReplyDelete
 5. Lingawa licoshwe zinkukhu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Into engeke yenzeke... Kusasifungo sokuthi soze lokho kwenzeka kucishe kufane nokuthi inkomo ingazala umuntu

   Delete
  2. Kusho ukuthi angeke yenzeke leyonto

   Delete
 6. Lingawa licoshwe zinkukhu

  ReplyDelete
 7. Ngicela ukwazi umehluko phakathi kwe zaga ne zisho?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Izaga azishintshi inkathi kanti izisho ziyashintsha . Isibonelo : ukuqhuba imbuzi isisho ngoba uyasho uthi ngimbone eqhuba imbuzi noma ngambona eqhuba imbuzi.

   Delete
 8. Syabonga ngale blog iwusizo olukhulu sicela kwande... Ube naneziphicaphico sifundisane ngokolwimu lwethu.

  ReplyDelete
 9. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuthi inkunzi isematholeni?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kuchaza ukuthi umntwana wakho umbona esakhulu ezenzweni zakhe ukuthi uzokhula Abe indoda

   Delete
 10. Ngcela ukubuza lesaga esithi akubuyelwa emuva kungemgqigqo sisukaphi futhi sisho ukuthini?

  ReplyDelete
 11. Ubucwibi obubili obuhamba ngabubili

  ReplyDelete
 12. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi: liphumile iqhina embizeni?

  ReplyDelete
 13. Kusho ukuthini ukuthi:liphumile iqhina embizeni?

  ReplyDelete
 14. Kusho ukuthini ukuthi:liphumile iqhina embizeni?

  ReplyDelete
 15. Ngicela ukubuza ukuthi sisho ukuthini isaga esithi "umcathu kabhovungane"

  ReplyDelete
 16. Isisho esithi "inkomo enomlomo kayinalubisi" sisho ukuthini?

  ReplyDelete
 17. Cela ukubuza kubaluleke ngani uksebenzisa izishonezaga endabeni or kwi nkondlo???

  ReplyDelete
 18. Ngcela ukubuza incazelo yalesi saga esithi inkunzi isematholeni

  ReplyDelete
 19. Ukuthi inkunzi isematholeni iqhawe/umholi likubantu abasebasha.I suppose

  ReplyDelete
 20. Ukuthi inkunzi isematholeni kusho ukuthi ababoli baphakathi kwabantu abasebasha

  ReplyDelete
 21. Cela ukubuza ukuth lezizaga zisho ukuthini: "umendo umkhumlansika" "akubuyelwamuva kungemgqigqo"?

  ReplyDelete
 22. Cela ukubuza ukuth lezizaga zisho ukuthini: "umendo umkhumlansika" "akubuyelwamuva kungemgqigqo"?

  ReplyDelete
 23. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuthi Itshe limi ngothi nkombose kababa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kusho ukuthi usesimeni esiyingcuphe noma esiyingozi

   Delete
 24. Kusho ukuthini ukuth: akuveli obala kungezinqe zemfene

  ReplyDelete
 25. Kuqonde ukuthini ukuthi imbuzi iphekwe nezimpondo

  ReplyDelete
 26. Please correct me. sithini konje lesaga esithi "unodlebe uyezwa "

  ReplyDelete
 27. Ngicela ukubuza umsuka wesaga esithi “insimba yesulela ngegqumusha “

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthi "ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi"

   Delete
 28. Ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi

  ReplyDelete
 29. Ng'cela ukubuza ukuthi isaga esithi "Siyoyicela ivuthiwe" sisho ukuthini...

  ReplyDelete
 30. Kusho ukuthini ukuthi uchakide uhlolile imamba yelukile

  ReplyDelete
 31. Ngicela isaga noma isisho isisho umuntu ohlakaniphe kakhulu

  ReplyDelete
 32. wadla ulovu,inkomo yasodwini.

  ReplyDelete
 33. Nice blog and very helpfulπŸ‘πŸ‘πŸ‘

  ReplyDelete
 34. Ngicela ukubuza kusho ukuthini: Hamba juba bayokuqhutha phambili

  ReplyDelete
 35. Zitshoni lzaga : libalele ngitsho lasebukhweni bezinja.
  :umfula ugcwaliswa yizifudlana.
  :okuncwebe indlebe ngowako.
  :ukukhupha indlebe

  ReplyDelete
 36. Ngicela incazelo yesaga esithi "" unonele ngaphakathi I k wendazi"""

  ReplyDelete
 37. kusho ukuthini ukuthi inyoni ishayelwa abakhulu

  ReplyDelete
 38. Ngicela ngichazele isanga esithi

  Inkonyane ithuka isinga

  ReplyDelete
 39. Ukuzilahla amathambo kuchaza ukuthini

  ReplyDelete
 40. Angiwuncengi umgogo kuchaza ukthin

  ReplyDelete
 41. Kusho kutini inkunzi isematholen

  ReplyDelete
 42. Kusho ukthin ukth imbuzi iphekwe nezimpondo zabo?

  ReplyDelete
 43. Kuqonde ukuthini ukuthi inkomo isematholeni

  ReplyDelete

Ngcongo clan names | Izithakazelo

Ngcongo clan names are : Phambuka  Nongwadla  Nozishe  Celeshe  Mkhonto obukhali obala amazwane!!! πŸ™ŒπŸΎ Sitholakala eKZN eMkhomazi eM...