Izisho

Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo | Zulu Idioms
IsishoIncazelo
Ukuba yinkomo enombala∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani.
Ukungena ngenxeba njengempethu∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona.
Ukondlela impuku eweni∼Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho.
Ukudla ezamahole∼Ukuzifaka wena ngokwakho enkingeni.
Ukudla mfundambili njengemboma∼Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu.
Ukweqela inkomo∼Ukuvimba inkomo uyikhalime.
Ukudla wesulele phansi njengenkukhu∼Ukwenza izinto ube uphika.
Ukuqaphe eqolo njengonwabu∼Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele.
Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo.∼Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
Ukuba mtshingo ubethwa ngubani∼Ukuba intandane.
Ukuba nenhliziyo engaphandle∼Ukuhaha.
Ukuba nkomo∼Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi.
Ukuba yinyoka∼Ukuba nobuqili obufihlakele.
Ukubamba isisila sehobhe∼Ukuthembela entweni engenampumelelo.
Ukubeka icala∼Ukumangalela umuntu.
Ukubeka inkunzi∼Ukuphawula inkunzi.
Ukubhodlela emswanini∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubhongela emswanini∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubophela amanqina enyathi∼Ukwakhela uzungu.
Ukubukana ngeziqu zamehlo∼Ukungezwani.
Ukubulala inyoka∼Izinto noma abantu abaningi.
Ukubuya inhlazane∼Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.
Ukubuya nempande yesikhova∼Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama, usuke ungazuzanga lutho.
Ukucela induku∼Ukwedelela okudala impi.
Ukuchathazelwa kwelengane∼Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.
Ukuchitha kwenkabi∼Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.
Ukuchunywa imfuyo∼Ukwandelwa imfuyo.
Ukucupha uchuku∼Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.
Ukudla impundu∼Ukuba umuntu okhohlwayo.
Ukudla ubhedu∼Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.
Ukudla udaka∼Ukuhlupheka.
Ukudukuza oswini∼Ukungabi namqondo, udidekile.
Ukufaka kwenkomo∼ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.
Ukufaka Umunwe esweni∼Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.
Ukufinya ngolimi njengenkomo∼Ukuhlupheka noma ukweswela izinto eziwusizo..
Ukugaqela eziko njengengane∼Ukuzisondeza engozini.
Ukugodla ubisi∼Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.
Ukuguda inkomo∼Ukusenga inkomo engasenankonyane.
Ukugxaza amanzi njengencuba∼Ukuhlupheka, ukuba mpofu.
Ukuhlaba usentu∼Ukuqhwitha umhlabathi.
Ukuhlahla inhloko∼Ukuklabela ukhanda lwenkomo.
Ukuhlala phezu kwezikhali∼Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.
Ukuhlamba imikhonto∼Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.
Ukuhloba kobisi∼Ukuvuthwa kobisi.
Ukuhosha umongulo∼Ukusenga izimfihlo.
Ukuhudula izikhumba∼Ukuhona
Ukujikela eshobeni∼Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.
Ukukhipha inhlazane∼Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.
Ukukhiphela inkonyane∼Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.
Ukukhunga umntwana∼Ukupha umntwana izipho.
Ukukhwela phezu kwendlu njengenja∼Ukwedelela abadala kunawe.
Ukulala ngenkomo∼Ukuzivikela.
Ukulala ngophondo∼Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.
Ukulandela amabheka∼Ukufuza ekhabonina.
Ukuma ngenkomo∼Ukuma ubambelele ehawini.
Ukumisa amanhlakomuzi∼Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.
Ukuncelisa amawele∼Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.
Ukuncelisa umbele ofile∼Ukukhohlisa.
Ukunyathela ngabantwana∼Ukuba nezitho ezinhle.
Ukuphehla uzuthu∼Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.
Ukupheka inyama ngomhluzi wenye∼Ukuhlaba njalo.
Ukuphonsa kwenkunzi∼Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.
Ukuphuma amathambo∼Ukukhumuka kwamazinyo obungane.
Ukuqhuba intwala ngewisa∼Ukwedelela.
Ukuqhuma abathakathi∼Ukuvela kwamazinyo enganeni.
Ukusenga inkomo nenkonyane∼Ukungabi nasimilo.
Ukusenga ezimithiyo∼Ukuqamba amanga.
Ukusengela ophondweni∼Ukonela umuntu into yakhe.
Ukusengela umuntu esigujini∼Ukulutha ufake enkathazweni.
Ukushaya utshani∼Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.
Ukushisela uphondo∼Ukususa uthuthuva.
Ukusongela inkomo ingakahlatshwa∼Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.
Ukuthola isisu∼Ukukhulelwa.
Ukuthola umntwana∼Ukubeletha.
Ukuthwala ilunda∼Ukuzazi.
Ukuzalela phansi∼Ukushonelwa abantwana.
Ukuzichoma kumalunda∼Ukuzithintela, uzithele enkingeni.
Ukuzizala∼Ukuzala umntwana ofana nawe.
Ukweqa izinyawo zenkosi∼Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.
Ukweqela inkomo∼Ukuvimba inkomo uyikhalime.
Ezinye izisho zizokwengeziwa kulezi ezingenhla ngezinsuku ezilandelayo, qhubeka ubheke.

52 comments:

 1. Replies
  1. Thanks you Google for the help im doing zulu in mca thank you
   Delete
 2. Nami bafo anginawo amaningi

  ReplyDelete
 3. "Ukudla wesulele phansi njengenkukhu" - Ngizwa bethi umuntu ongakwaz' ukubonga noma sewumenzel'e into enhle

  "Ukuba yinyoka" - ugogo bethi uyinyok' uma efun' ukuthi ngilivila

  ReplyDelete
 4. cikozani maciko siyabonga ukusikhulisa ngolimi lwesintu

  ReplyDelete
 5. Enter your comment...Isintu esinohlonzi

  ReplyDelete
 6. Ngicela ukubuza kuthiwa imbila yaswel'umsila ngokuyalezela nOmã ñgokulayezela?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngokulayeza ngoba yona yayithumela ezinye, yagcina ingawutholanga insila

   Delete
  2. Ngokulayeza ngoba yona yayithumela ezinye, yagcina ingawutholanga insila

   Delete
 7. Ukwenzani ukuhlehla ne Ntelezi?

  ReplyDelete
 8. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthin ukuhlehla kwenqamu akusho ukubaleka kepha kusho ukuthatha amandla in english

  ReplyDelete
 9. Ngicela ukubuza kusho Ukuthini Ukuqinda amandla

  ReplyDelete
 10. Enter your comment...ngicela uncedo ngalezisho ezilandelayo .inkamba beyibuza,isinqamunelo,useyazijwiba,inkubela,uzoyikhotha imbenge eyomile

  ReplyDelete
  Replies
  1. Inkamba beyibuza: Ingozi enkulu ebonwa yiwowonke umuntu

   Ukuzujwiba: ukuzizujikijela noma ukuzinikela

   Uzoyikhotha imbenge eyomile: kusho ukuthi uzosithola isifundo futhi esingesihle

   Delete
  2. Guys... Please help me... Kuthiwa ayikho inkomo yobuthongo noma yokutholwa?

   Delete
 11. Ngilukubuza kuchaza ukuthn ukuth ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi

  ReplyDelete
 12. What is:
  Ukupha amehlo
  Ukucela empunzini

  ReplyDelete
 13. Hi guys kusho ukuthini ukuthi KWAHLWA EMINI

  ReplyDelete
 14. Kusho ukuthini ukuthi hamba juba bayokuchutha phambili

  ReplyDelete
 15. umzungulu ubophe womile ichaza ukuthini?

  ReplyDelete
 16. umendo kawuthengwa ngagundane kush ukuthini?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ukuya endaweni ungazi uzodibana lani phambili.. Igundane lihamba nje lingazi noma libekelwe umuthi noma lizophepha. Liya ngethemba lokuthola lokho elikudingayo.

   Delete
 17. Kusho ukuthini ukuthi ukufela eshobeni

  ReplyDelete
 18. Achazi lamagama Incoso, Impakama, Abetshabhi, Okumfipha

  ReplyDelete
 19. Ukuvela obala kwento ebisilokhu ifufusa

  ReplyDelete
 20. kuchaza ukuthini ukukhomna ngenjumbane, ukuthetha ubulanda,

  ReplyDelete
 21. Ngicela ukubuza isisho esithi "ukuba mabamba" sichazani

  ReplyDelete
 22. Hy ngicel ukubuza kuchazan ukuthetha bulanda

  ReplyDelete
 23. 1. Isondo lalizivulele owalo ebusweni
  2. Azidle ekhaya, zibuye emasisweni
  3. Owathwala akakholwa amathumbu akhe
  4. Azincishwana zingegwayi
  5. Ukuba yinhlabathi
  6. Ukuthi kente
  7. Ukuvukwa yizinseka

  ReplyDelete
  Replies
  1. A)
   B)Kusho ukubuyela ekwenzeni Izinto ezazensiwa okhokho ezijwayelekile noma ukwenza izinto ngosiko olujwayelekile okungungasilona lwabezizwe.
   C)Umama akayikhohlwa infane yakhe ayizalayo
   D)
   E)Ukuba nezitho /imilenze emihle
   F)Ukuhamba ngezinyawo
   G)Umuntu ophuze utshwala kakhulu
   H)Ukuthuka kakhulu ebese ushaywa uvalo
   I)Ukucabanga usizi olwake lwakwehlela
   J)Ukufika isiduma sezenzekile / ukufika isikhathi ebekwenzeka ngayo isimo esithize sesidlulile

   Delete
 24. Updated!
  A)Ukulimala kakhulu or ukugula kakhulu kube ngathi awusaphili.
  B)Kusho ukubuyela ekwenzeni Izinto ezazenziwa okhokho noma ukwenza izinto ngosiko olujwayelekile okungasilona lwabezizwe. e.g Ukufaka imvunulo
  C)Umama akayikhohlwa ingane yakhe ayizalayo
  D)Ukuzwa ngandleb’enye ukuthi kunento eseyenzekile – ukubhebhetheka kwendaba e.g to trend / go viral 
  E)Ukuba nezitho /imilenze emihle
  F)Ukuhamba ngezinyawo/ ukuhamba ungazifakile izicathulo
  G)Umuntu ophuze utshwala kakhulu – umuntu odle izinkambi zika-Faro
  H)Ukukhuluma, ikakhulukazi uma besekunesikhathi kuthulekile
  I)Ukuvukelwa usizi
  J)Ukufika isiduma sezenzekile / ukufika isikhathi ebekwenzeka ngaso isimo esithize sesidlulile

  ReplyDelete
 25. Ngicel ukubuza ukuthi kuchazan ukwala ukhasha

  ReplyDelete
 26. Zisuke zinjani izinkomo ezibizwa ngochibidolo

  ReplyDelete
 27. Hlobo luni okukhuluma ukubeka induku ebandla

  ReplyDelete
 28. Liphuma nobomvu.sichaza ukuthini lesisisho?

  ReplyDelete
 29. Izulu laqoqa izinhlonzi kush ukuthini

  ReplyDelete
 30. Kuchaza ukuthi ukubeka induku ebandla

  ReplyDelete
 31. Sanibona bakwethu kusho ukuthini ukwakha umuzi

  ReplyDelete
 32. Achaza ukuthini la magama alandelayo...

  Abetshabhi
  Okumfipha
  udlile

  ReplyDelete
 33. Kuchazani kuthi Elimpoafana libonwa muva?

  ReplyDelete
 34. Kuchazani kuthi Elimpoafana libonwa muva?

  ReplyDelete
 35. Hey guys kusho ukuthi ukuhlanza ngedela

  ReplyDelete

Ngcongo clan names | Izithakazelo

Ngcongo clan names are : Phambuka  Nongwadla  Nozishe  Celeshe  Mkhonto obukhali obala amazwane!!! 🙌🏾 Sitholakala eKZN eMkhomazi eM...