Izinyanga Zonyaka

Izinyanga zonyaka ngezansi zibhalwe ngendlela esijwayele ukuzibiza ngayo ngolimi lwesiZulu nangesiZulu soqobo.
InyangaNgesiZulu
Januwari (January)Masingana
Febhuwari (February)Nhlolanja
Mashi (March)Ndasa
Eph'reli (April)Mbasa
Meyi (May)Nhlaba
Juni (June)Nhlangulana
Julayi (July)Ntulikazi
Agasti (August)Ncwaba
Seph'themba (September)Mandulo
Ok'thoba (October)Mfumfu
Novemba (November)Lwezi
Disemba (December)Zibandlela