Mahlangu

Izithakazelo zakwa-Mahlangu

Nyongwana,
Mabhoko, Mbili,
Phetha!

16 comments:

 1. Sifushane kakhulu lesithakazelo, kanti futhi bengithandile ukusazi ngempela

  ReplyDelete
 2. Mgwezane
  Mahlangu, Mntungwa, Mgwezan'akokosi, Rhotjh'elimnyama amanye ayakhanya. Mahlang'ongayingwe sangolonyana.Singhalel'ebesuthwini abanye banghalel'emakhobongweni. Mkhalangana

  Mrhetjha
  Mahlangu
  Ndzundza kaNanase.
  Mrhetjhe mkhulu wakaNdzundza
  Qongo wakaNdzundza
  Mkhalangana.
  UMagodong'omsundulo munye
  UNangu-nangu namtjhana kungasuye bathi nguye.
  Masingilili
  Owangena nokhun'emanzini luvutha
  Waphuma nalo lokha luvutha
  Iklwinti elingenaqhwala
  Umahlaba ziphalane.
  Godong'elimhlophe!
  Owachamel'edwaleni kwanatha nabafokazana
  Rhotjh'elimnyam'amany'ayakhanya
  UMahlang'angayingwe sangalonyana
  Isinghalel'esibuthwini, abanye banghalel'emakhobongweni
  Sihlang'esimnyam'esidabul'uvalo
  Ndlel'ezimazombe zinjengobunyonyo nabuyokudl'inyanga yezulu kosomthimba

  Sodiye
  Mrhetjha mkhul' wakaNzunza
  Qongo wakaNzunza
  Petha owapetha izindaba
  Magobhol'i kaMrhetjha ozigobho ziyagobholana
  Bhorhol'wakoNtombi
  Dima, Somlembelele, mrhobh'amanghana
  Gembe mathunwa ngezakhe
  Bungela kokosi
  Maridil'akoNdamase
  Ndimande,
  Mzwezi
  Mrube.......
  Sodiye, Mrogemvulakoqomile phetha izindaba zibhalela amadoda ebandla, nguzulu lina sambethazana, ngumarhurhuba ngamathumbu sanyokomlambo. ngudindani

  Kotheni
  Kothen'kaNdzundza
  Somkhomb'ithuli
  Somkhomb'udlayedwa
  Somatjangatjanga mazibulo
  Bathi amazibulo wakwa Kotheni mangakhi
  Bathi mathandathu, lobuthandathu ngelokubika
  Mfazi owathundela edwaleni kwaphalala
  Rhotjh'elimnyama amanye ayakhanya.
  Mahlang'ongayingwe sangolonyana
  S'khumba esimabalabala yingwe
  bonyawo bhadubhadu

  Maridili
  Maridili,Mabhoko,Makhosoke,Mdungwa,Ndamase, sibongo esimbi esingabizwa hlanu kwabentwana ngombana siphadlhuka,onzima buhle bezulu liguqubele,sizukulwani sikaNdzundza noManala

  Bungela
  Mtungwa,Bungela, Mbili, Mbil'akoBanjwako, Bungela koKosi, Mlangatshagaze, khoz'elakhasa kabili,uSoMbili wayikhetha eyikhethela ka Mzwankazane uSombili wathi asakhasa kwaphel'ingobhe uMadlazabanye kwadliwezakhe uyajabaja, uMasimola kamaKhanga nguTshokwe.

  Ndimande
  Ndimande kandzundza,
  Ziindimama ezimakgathulela kungasi ndiima zokulima kungezemikhonto
  Sima vutho mabi,simavutha kanikulu kandzundza,ngewadla iinkomo zikaMswazi waqeda amarhwanqa weSwazini.
  Sili zulu elimrhalazana ngeladabula isphagu sesewula
  Yindlovu emawuba kaNdzundza ngeyehla sinyovana entabeni,yayibhada Maseko
  Yingwe emawuba kaNdzuzdza ngeyaweza bantu emazibukweni yabhodla sakunzi kwaphalwalwa
  Mathanga amahle ngangomntaza ,mahle alindelwe kunyotjhwa
  Yingwe yakonomazumani ,ngeyazuma imini nobusuku ingazumi nyamazana yayizum’ umuntu

  ReplyDelete
 3. MAHLANGU NTWUNGWA MGWEZANE KOSINI, UZA NJANI NO MTUNGWA U KHUMALO

  ReplyDelete
 4. Mahlangu mridili wakondamase ishlangu esekhanyisa edrabeni

  ReplyDelete
 5. Mahlangu mridili wakondamase ishlangu esekhanyisa edrabeni

  ReplyDelete
 6. Ngibawa sakwamahlangu mrube somakhawula mdzugekonyeni.

  ReplyDelete
 7. Ngibawa isthakazelo sakwa mabhuma

  ReplyDelete
 8. Ngibawa isthakazelo sakwa mabhuma

  ReplyDelete
 9. Ngibawa mahlangu mzwezi

  ReplyDelete
 10. Mahlangu Bongwe please

  ReplyDelete
 11. Hi guys, can someone please assist with izithakazelo zakwa Mahlangu Dima

  ReplyDelete

Total Pageviews