Nkosi

Izithakazelo zakwa-Nkosi

Ndlangamandla,
Mphazima, Mntungwa,
Mawandla kaNdlela,
Nina baseMandlovini,
Mlotshwa, Siwela,
Mphazima kaLanga,
Nina bakwaLanga libomvu, elashis'amabel'ezikhuthali,
Mabuya sezembethe'ugogwane,
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl'uyahlala,
Wena owaphath'induk'emnyama washay'amanzi, kwavel'udaka,
Nkonjane yenkosi,
Mpangazitha!

5 comments:

 1. AbakwaNkosi [ Ndlangamandla]
  Abantu bakwaNkosi Ndlangamandla
  kusengabantu bakwaKhumalo , bangaMantungwa
  Nguni ngokwezigaba zabaNguni , kanti futhi
  bangaMantungwa ngokozalo ngoba bazalwa
  nguMntungwa kaMbulazi njengabantu
  bakwaKhumalo .
  Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uShaka kwaZulu
  umuntu owayebusa, noma owayeyinkosana
  yabantu bakwaKhumalo kwakunguMagugu
  indodana kaGasa owayenomuzi wakhe
  waseSikhabeni. Waqale wakha eBabanango,
  kodwa ngofokuhamba kwesikhathi wabuyela
  kwelaseNquthu. UMagugu nabantu
  bakwaKhumalo bakha ezintabeni zaseBabanango
  kuhambe njalo kuze kuyofika eNondweni.
  Babakhelene nabakwaKhoza kanye
  nabakwaMchunu, abaseZibisini kanye
  nabaseMancubeni. Kwabuye kwaba noqhekeko
  phakathi kwamadodana kaGasa oMagugu
  inkosana kanye nabanawakhe oDonda kanye
  noSiwela. Bamshiya uMagugu bahamba
  noyisomncane uMashobana kanye nendodana
  kaMagawozi uBheje. Bahamba njalo baze
  bayofika ngaphesheya komfula iSikhwebezi, lapho
  uDonda wafike wakha khona umuzi wakhe
  awubiza ngokuthi kuSezizibeni. Ngalokho
  wabizwa ngokuthi unguDonda weZiziba. Kwathi
  uBheje yena wakha umuzi wakhe eNgome
  owaziwa ngokuthi kuseTsheni likaBheje. USiwela
  kabange asafika yena kulolu fuduko, kodwa
  yindodana yakhe eyafika uMlotshwa, yakha
  umuzi wayo waSothulini eduze kwegquma
  Amaphondwana. Kwathi uMashobane yena
  wayokwakha umuzi wakhe endaweni kusukela
  eSikhwebezi kuze kuyoshaya eMkhuze.
  Umuntu oyinzalanantu bakwaNkosi nguSiwela
  indodana kaGasa. USiwela wazala uMlotshwa
  owazala uLanga yena wazala uMphazima..owaz
  ala uSodlaka
  Isibongo sakwaNkosi savela ngesikhathi
  amaNtungwa akwaNkosi esephethwe nguSodlaka
  owayebuye aziwe ngelikaNdlovu. USodlaka lona
  wakha umuzi wakhe wawuqamba igama elithi
  kuseZindlovini noma EMandlovini. Kuthiwa
  wayenqabela abantu ukuba bangene emuzini
  wakhe waseMandlovini ethi ''Akungenwa la,
  ikwaNkosi la, akungenwa la' kwase kuthiwa
  abantu bakaSodlaka ngabakwaNkosi
  oNdlangamandla. Kuthiwa uSodlaka wayengafuni
  amadodakazi akhe agane ezinye izibongo , efuna
  bagane kwaKhumalo . Bathi ngelinye ilanga
  wamangaza abantu ngokuthumela amadodakazi
  akhe ukuba ayogana eMantungweni akubo
  kwaKhumalo..Lezi zintombi kuthiwa zafika
  kwaKhumalo zembethe izikhumba ezishukiwe,
  kwase kuvela isithakazelo sabantu bakwaNkosi
  esithi'' >OMabuya sezembethe ugogwane'.
  Kwaqala ngaleso senzo sikaSodlaka
  ukuganiselana kwabantu bakwaNkosi
  nabakwaKhumalo, kuze kube namuhla
  bayaganiselana.
  Siyaxolisa Mantungwa aluhlazana
  njengencushana asikwanga ukuthola ukuthi ubani
  ozala uNdlela uYise kaMawandla kepha
  esikutholile ukuthi uyena owazala abakwaNkosi
  abasezweni lakwaNgwane eSwazini
  UKwelamana kwabakwaNkosi ::
  UMmusi II wazala uNdabezitha
  UNdabezitha wazala uMbulazi uMntungwa
  owazala amadodana amabili okunguMabaso
  owazala abantu bakwaMabaso kanye
  nomnawakhe uKhumalo owazala abantu
  bakwaKhumalo.
  UKhumalo wazala uMkhatshwa nabanye
  UMkhatshwa wazala uZikode owazala
  uMashobana uYise kaMzilikazi , amanye
  amadodana kaZikode ngoGasa kanye
  noMagawozi uYise kaBheje
  UGasa wazala uMagugu [inkosana] , uDonda
  [uDonda weZiziba] , kanye noSiwela owazala
  abantu bakwaNkosi
  USiwela wazala uMlotshwa [hhayi isibongo]
  owazala uLanga
  ULanga wazala uMphazima
  UMphazima yena wazala uSodlaka [uNkosi
  odlangamandla]
  UBukhosi bakwaNkosi buse-Ngoje
  Izibongo ezihlobeni nabakwaNkosi :
  Mabaso
  Khumalo
  Nyawose
  Khulu
  Macozoma
  Siwela [Mntungwa]
  Izithakazelo zakwa-Nkosi
  Mntungwa, Mbulazi
  Ndlangamandla,
  Mphazima, Mntungwa,
  Mawandla kaNdlela,
  Nina baseMandlovini,
  Mlotshwa, Siwela,
  Mphazima kaLanga,
  Nina bakwaLanga libomvu, elashis'amabel'
  ezikhuthali,
  Mabuya sezembethe'ugogwane,
  Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni
  yesandl'uyahlala,
  Wena owaphath'induk'emnyama washay'amanzi,
  kwavel'udaka,
  Nkonjane yenkosi,
  Ndabezitha !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mina ngicela ukbuza ukuthi u nkosi wase swatini uhlukile kondlangamandla???

   Delete
  2. Gbuziswa ukuthi ubaba Ka mkhulu wami udabuka e swatini.manje sibiza nkosi dlamini kdw no ndlangamandla siyambiza..ingakho ngifisa ukuwazi kahle lomlando.inkinga agsenay umuntu omdala onganolwazi oluzongigculisa.ngiyacela ningisize.lolulwazi ngidinga ukulisebenzisa kusasa ntambama.uma ungakwazi ukungisa ungathumelela Ku WhatsApp 0719142004.ngiyabonga

   Delete 2. Nkosi,Dlamini,Vusal'donga
  Nine besiDlubula ndledle sakwa Ngamlane
  nine bakwaMalandzela ngokulandzela tinkomo tamadzodza.
  Nine baka Mahlokota owahlokota timbila emgedzeni,
  kwabe kungetimbila kungamakhandza amadzodza
  Nina enenyuka Libombo ngokuhlehletela,
  Nine bakaWawawa sidwaba siluthuli,
  singabancwaba sehla ngamlandzakati,
  Malangeni lamahle kunalilanga,
  Nine beNgongoni yase mavaneni
  Hluba'ludonga Lamavuso Ngwane!
  MaSwati lalimbamba
  Nine baka Sobhuta
  Nine base Makayeni eSwatini mbamba
  Nine baseMtimba kwaMantini mbambamba
  BoDlamini wekunene!
  Mhlahlamelisi wetive!
  Dlamini! LuDongwa LwaMavuso! Hlubi! Ngwane! BoNdlela.

  ReplyDelete
 3. NKOSI DLAMINI wena wekunene, wena lowacedza
  LUBOMBO NGEKUHLEHLETELA. Sidlubuladledle
  sakalobamba, sona sitsi SIBADLA SIBE
  SIBADLUBULISA. Samketi SINEMBOVU EMALANGANI
  wena losidvwaba silutfuli, singabantolo sifute
  ekhaboNYOKO ,NKOSI wenalowabophela LOKUHLE EMTFUNTINI wentela BAFATI BETEKUHAWUKELA.
  NKOSI!!! DLAMINI!!!!

  ReplyDelete

Total Pageviews